Obchodní podmínky


VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
platné od 16. 5. 2018


I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE


Název subjektu:
Little Bears, s.r.o.
IČO: 07005610
Spisová značka: C 292884 vedená u Městského soudu v Praze


Sídlo:
V hůrkách 2093/19, Stodůlky, 158 00 Praha 5
Email: info@littlebears.cz
Telefon +420 608 957 960


Tato osoba je přímo výrobcem výrobků a prodejcem na www.littlebears.cz, www.adventspolu.cz a facebookovém profilu Little Bears.
(Dále také jako „Výrobce“ či „Prodejce“)


II. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ


Tyto obchodní podmínky platí pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetových adresách www.littlebears.cz, www.adventspolu.cz a při objednávce na facebookové stránce https://www.facebook.com/littlebearsCZ/.
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti výrobce/prodejce a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.


III. VYMEZENÍ POJMŮ


Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně výrobce a prodejce.
Výrobce a prodejce je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.


Kupující – zákazník internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není. Kupující – spotřebitel je člověk, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Kupující – který není spotřebitel, je podnikatel, který jedná při uzavírání a plnění smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti a tedy nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.


Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu výrobce s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany výrobce). Od tohoto momentu mezi kupujícím a výrobcem/prodejcem vznikají vzájemná práva a povinnosti.


Momentem uzavření kupní smlouvy je kupující vázán obchodními podmínkami a kupující s nimi vyjadřuje souhlas. Kupující je na tuto skutečnost dostatečným způsobem upozorněn před odesláním své objednávky, v opačném případě nelze po kupujícím vymáhat vázanost těmito obchodními podmínkami.


IV. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY


Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má tak možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a facebookové stránce a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.


V. PROCES UZAVŘENÍ SMLOUVY a PRŮBĚH OBJEDNÁVKY


Smlouva se uzavírá buď facebookovou komunikací přes stránku https://www.facebook.com/littlebearsCZ/, nebo přes webové stránky www.littlebears.cz nebo www.adventspolu.cz. Jedná se o zakázkovou výrobu.
Kupující si vybere zboží, vybere si design, případně doplní podrobnosti zakázky. Své požadavky výrobci sdělí buď vyplněním objednávkového formuláře, či jiným dostupným způsobem (e-mailem, zprávou přes Facebook Messenger). Následně je kupujícímu zrekapitulována objednávka a sdělen termín dodání výrobku (e-mailem), včetně výše poštovného. Po odsouhlasení těchto podmínek kupujícím započne samotná výroba zakázky. Po dokončení zakázky je kupujícímu emailem sděleno, že je jeho zakázka dokončena a připravena k odeslání. Následně je vystavena faktura, která je kupujícímu zaslána emailem v pdf formátu. Po zaplacení 100% částky na účet výrobce je zakázka zabalena a odeslána na adresu kupujícího.


VI. INFORMACE O CENĚ ZBOŽÍ


Informace o zboží a ceně uváděné výrobcem/prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Veškeré uvedené ceny jsou konečné, tj. vč. DPH a všech dalších povinných poplatků. Ceny jsou prezentovány bez nákladů na poštovné. O výši poštovného je kupující spraven při rekapitulaci objednávky. Fotografie uvedené na stránkách obchodu odpovídají prodávanému zboží.


VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY


Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na písemné nebo e-mailové objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky.


VIII. ZPŮSOB PLATBY


Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy kupující uhradí bezhotovostně převodem na účet prodávajícího. Platba na dobírku není možná.


IX. DODACÍ PODMÍNKY


Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do dvou týdnů. Při zakázkové výrobě může být dodací lhůta až 4 týdny. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající.


Možnosti doručení zásilky - řídí se dle platného ceníku České pošty (Česká pošta, s.p.), případně Zásilkovny (Zásilkovna s.r.o.). Zákazník sdělí své preference na cenu poštovného, druh dodavatele a časovou představu dodání zboží. Podle toho bude výrobcem navržena nejvhodnější forma doručení.


Pokud kupující zboží nepřevezme, bude mu opětovně zasláno na jeho výslovnou prosbu po znovu přijetí částky na další poštovné. Nebude-li zákazník nijak reagovat ve lhůtě 14ti dnů, bude mu vrácena celá částka za objednané zboží, kromě poštovného.
Po domluvě je možné osobní předání zboží na adrese výrobce.


X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Storno objednávky ze strany kupujícího – kupující má právo odstoupit od objednávky u produktů, které jsou „ihned skladem“ kdykoliv před expedicí
zboží a to bez jakéhokoliv postihu. Stornovat objednávku lze telefonicky nebo emailem (viz kontakty v bodě 1).
U výroby na zakázku lze stornovat objednávku před započetím výroby. Musel-li výrobce vynaložit náklady spojené se zakázkou (objednání jedinečné látky) může o tuto částku ponížit částku, kterou má kupujícímu vrátit.


Kupující bere na vědomí, že dle § 1837 písm. d) občanského zákoníku nelze odstoupit od kupní smlouvy, bylo-li pro něj zboží vyrobeno na zakázku, či upraveno na jeho výslovné přání.
Případy nespadající pod toto ustanovení se řídí dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, dle kterého má kupující právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů, ode dne převzetí zboží.
Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, musí dodržet níže uvedené podmínky a bude mu vrácena celá kupní cena:


1. Odeslat email nebo dopis na adresu sídla výrobce/prodávajícího s tímto textem:
“Tímto jednostranně odstupuji od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky = variabilní symbol zakázky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet…………………”
Datum a podpis.
Alternativně je možné uvést jiný text obdobného charakteru, který bude vyjadřovat projev vůle o odstoupení od smlouvy.


2. Nepoškozené a zabalené zboží doručit na adresu V Hůrkách 2093/19, 15800, Praha .
Zboží, které bude kupující v rámci odstoupení od smlouvy odesílat zpět na adresu výrobce, nesmí jevit známky používání, musí být nepoškozené a kompletní. Zboží nesmí být posláno na dobírku a výrobce doporučuje ho pojistit.


V případě odstoupení od smlouvy nese kupující náklady na vrácení zboží.


Odstoupení od smlouvy je účinné, pokud je prokazatelně odesláno do 14 dnů od převzetí plnění. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, v čehož důsledku nedojde k prokazatelnému odeslání odstoupení od smlouvy v uvedené lhůtě (např. pouhé zaslání vráceného zboží bez projevu vůle o odstoupení od smlouvy), nebude výrobce moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.


Odstoupení od smlouvy ze strany výrobce/prodávajícího – prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené se zákazníkem v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic namísto čtyř, a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.


XI. ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ (záruka, rozpor s kupní smlouvou)


Kupujícímu se před prvním použitím důrazně doporučuje prostudovat záruční podmínky včetně informací o užívání a údržbě výrobku a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním zboží poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím.


Není-li kupující spotřebitel, je důrazně doporučeno si prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.


Spotřebitel by ve vlastním zájmu měl tyto kroky učinit také, vyhne se tak pozdějším problémům plynoucích z odpovědnosti za vady, které vznikly v důsledku přepravy (mechanické poškození), kdy se bude při případné reklamaci vycházet ze skutečnosti, že bez výhrad přijal doručené zboží.

Na možnost vznést námitky k dodanému zboží při jeho převzetí je spotřebitel upozorněn zejména těmito obchodními podmínkami, má tak možnost ihned při převzetí zboží uplatnit rozpor s kupní smlouvou (viz ujednání obchodních podmínek o rozporu s kupní smlouvou).


Při prodeji je stanovena zákonná záruční doba 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené jejím obvyklým užíváním. Kratší životnost výrobku vzhledem k uvedenému opotřebení věci způsobeném jejím obvyklým užíváním nelze tedy považovat za vadu, k čemuž bude přihlédnuto při případné reklamaci.


Na žádost spotřebitele je výrobce/prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Ten může být nahrazen dokladem o zakoupení věci, pokud obsahuje obchodní firmu prodávajícího, IČ a sídlo. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě.


Spotřebitel při uplatnění záruky má:
– jde-li o vadu odstranitelnou - právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.


– jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží - právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.


– jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží - právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.


– jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.


Záruční doba všem osobám, používajícím výrobek pro účel podnikání s tímto výrobkem, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní výrobce.
V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (vykazuje známky vad), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to:


– bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy


– přiměřeným snížením kupní ceny


– náhradním dodáním zboží


– odstoupením od smlouvy.


Nejprve může kupující požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání spotřebního zboží. Pokud volbu kupujícího nebude možné splnit, může požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.


XII. REKLAMACE (uplatnění odpovědnosti za vady)


O reklamaci výrobce/prodejce rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím spotřebitelem nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u výrobce, u kterého byla věc zakoupena. Dotazy ohledně reklamace směřuje kupující na email littlebearsCZ@gmail.com. V případě zjevně neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany kupujícího nejednalo např. o opakovanou zjevně bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).
Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající kupujícímu vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.


XIII. OCHRANA OSOBNÍCH DAT
Výrobce dodržuje při nakládání s osobními údaji zákon číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a informací. Údaje, které kupující zadává do objednávkového formuláře při objednávce (nebo sděluje přes jiné komunikační cesty, např. email či zprávu přes Facebook Messenger), jsou výrobcem registrovány a chráněny dle výše zmíněného zákona.
Je-li kupující fyzická osoba, jsou to tyto:
Jméno a příjmení
Adresa
Telefonické spojení
E-mail


Tyto informace jsou nezbytné pro identifikaci spotřebitele jako kupujícího. Výrobce je používá k realizaci a zaúčtování platby spotřebitele za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci se spotřebitelem. Požaduje-li spotřebitel doručování objednávek na jinou adresu, než je fakturační adresa, můžete uvést ještě alternativní adresu dodání.

Nakupuje-li kupující jako právnická osoba, uvádí také následující údaje o firmě:
Jméno firmy
IČO, DIČ


Tyto údaje umožňují výrobci provést nezbytné účetní operace, vyhotovit účetní doklad obvykle vyžadovaný oběma stranami.
Výrobce přijímá technická, organizační a bezpečnostní opatření, aby chránil vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob.
Výrobce používá osobní údaje kupujícího pro účely technické správy webových stránek, zákaznickou administrativu, ankety týkající se produktů a k marketingovým účelům vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů.


Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.


Cookies
Výrobce používá cookies k tomu, aby mohl sledovat preference návštěvníků a aby mohl podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Používání cookies může kupující deaktivovat ve svém internetovém prohlížeči.


XIV. ÚDAJE O VAŠÍ ČINNOSTI
Údaje o nákupech spotřebitele (jsou nutné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací a podobně) jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám.


XV. ROZHODNÉ PRÁVO
Smlouva o koupi zboží se řídí zákonem země, ve které má prodávající bydliště.
Výrobce si vyhrazuje právo měnit informace, ceníky a jiné informace na webech. Veškerý obsah webů je autorským majetkem výrobce.


XVI. KODEX CHOVÁNÍ
Výrobce se ke svým zákazníkům chová vždy slušně a snaží se jim vyjít vstříc.
Nebude-li kupující spokojen s jednáním či vyřízením reklamace, může se obrátit na Českou obchodní inspekci se sídlem v Praze (Štěpánská 567/15, 120 00, Praha 2). Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne.
Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění, ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.
Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz)


Toto znění všeobecných obchodních podmínek je účinné ode dne 16. 5. 2018.
Little Bears, s.r.o.

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.